Vores værdier og pædagogik

Her kan du læse om Sneglehuset pædagogiske grundlag og værdier

Vores pædagogiske grundlag for Sneglehuset

 • Vores barnesyn

  I Sneglehuset har det en værdi i sig selv at være barn. Børn har ret til at være forskellige, til at udvikle sig i forskellig tempi, og barnet støttes i egen dannelsen af identitet og selvforståelse.

  Nærvær, tryghed og omsorg er fundamentalt i vores pædagogiske arbejde. Vi har fokus på at skabe forudsigelighed for barnet gennem genkendelighed og rutiner, da det giver et trygt udgangspunkt for barnet. I Sneglehuset møder vi barnet der, hvor det er og følger barnets spor, og barnet er derved en værdifuld medspiller i egen læring.

  Børn skal høres og tages alvorligt, og alle børn har en stemme. Derfor er vi lydhøre over for barnets behov og reagerer på det, og vi ved, at børns bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde. Vi vil stimulere og udfordre barnet for at understøtte dets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er vores opgave at støtte børn til at turde være nysgerrige, undersøgende, fantasifulde, rummelige, kreative og at tage initiativ.

  Vi vil, at barnet føler sig set og forstået, og at barnet oplever, at det har en demokratisk stemme.

 • Dannelse og vores børneperspektiv

  I Sneglehuset ser vi, at dannelse både handler om en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed, og dette er med til at skabe eget selvbillede og identitet.

  Samtidig handler dannelse også om, at barnet tilegner sig viden og handlekompetencer til at blive aktør i eget liv og erhverve sig livsduelighed, der gør, at barnet kan begå sig i det samfund og den verden, det lever i.

  Børns dannelse, ser vi som en veksel mellem det, som barnet bliver dannet til gennem påvirkninger fra den verden det lever i og det, som barnet forankre i sig gennem dets egne erfaring i livet.

  Det er vigtig for os, at vi som voksne viser tillid og anerkender barnet, da barnet derved får tro og mod på egne evner og tillid til egen mestring. Her dannes barnet og opbygger erfaringer og evne til at træffe gode valg for sig selv og andre.

  Vi vil skabe trygge, nærværende og anerkendende miljøer, hvor vi tager udgangspunkt i både barnet som individ og i fællesskabet. Når dannelse sker i børnefællesskaber, bliver børn medskaber af en kultur på tværs af alder og køn. Ligeledes tænker vi demokrati og ligestilling, som en del af dannelse ind i den daglige pædagogiske praksis, så barnet/børn oplever at medvirke i og have indflydelse på dagligdagen og aktiviteter.

  Vi er ansvarlige for, at det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller forløb planlagt af voksne.

 • Leg

  I Sneglehuset er legen essentiel for barnet sociale og personlige læring. Legen er en værdi i sig selv og legen er det erfaringsrum, hvor børnene både får mulighed for at overskride sig selv, finde på nyt og samtidig må afstemme sig efter ”den anden” eller ” de andre”. Legen er det livsrum, der både har størst betydning for barnets oplevelse af meningsfuldhed her og nu og for barnets videre udvikling.

  Legen er en vigtig gennemgående del af hverdagen i Sneglehuset. I børns spontane og selvorganiserede lege og den voksenorganiserede leg fremmer legen fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

  Vi vil sikre gode legebetingelser, så der er lige deltagelsesmuligheder for alle børn. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. Vi er optaget af at skabe stimulerende legemiljøer, der appellerer til udforskning, god leg og nærvær. Vi ved, at barnets kultur præger legens indhold, og måden der leges på. Vi er reflekterende omkring, hvornår og hvorfor vi vælger at afbryde børnenes leg.

 • Læring

  Børns læring er en kompleks proces, der foregår i et aktivt samspil mellem barnet selv og barnets omgivelser. Læring sker gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og hverdagssituationer og udforskning af naturen, krop, sanser samt at eksperimentere med forskellige materialer. For det helt lille barn er en tryg tilknytning afgørende for barnets forudsætning for læring, dagligdagens rytmer og rutiner er elementer, der giver det lille barn overskud til at lære nyt, derfor vægter vi forudsigelighed og genkendelighed. Det større barn lærer ved at opleve nyt og ved at opleve, at de fx kan bidrage til at ændre på regler og finde innovative og kreative løsninger på udfordringer i fællesskabet med andre børn og voksne.

  Vi vil understøtte det udviklende mindset hos børn, ved at lade dem undre sig, stille spørgsmål, møde børn med modspørgsmål og ved at undre os sammen. I Sneglehuset vil vi fremme børns læring i det rum, hvor børn tør begå fejl, famler og slipper fantasien løs.

  Vi er bevidste om at skabe læringsmiljøer, hvor det ikke handler om rigtigt og forkert, men hvor barnet øver sig på det, det ikke kan endnu.

  Vi har fokus på progression i børns læring, så læringen foregår gradvist, og så læringen bygger videre på de kompetencer, barnet har lært tidligere og allerede mestrer. Vi vil stimulerer og støtte, så børns læring bringes fra et niveau op på det næste. Det er vigtigt, at vi ved, hvor barnet er, og hvor det skal hen. Vi sætter fokus på processen og ikke kun på, om barnet kan eller ikke kan. Læringen består i en progression hen mod det, barnet ikke kan endnu.

  Dette betyder, at vi i Sneglehuset har børn, der byder udfordringer velkomne. De ser en glæde ved at lære nye ting og får lettere ved at acceptere fejl og udfordringer.

 • Børnefællesskaber

  I Sneglehuset indgår børn i et socialt fællesskab sammen med andre børn og voksne. Både voksne og børn er fælles om at skabe det sociale rum, hvorigennem det enkelt barn kan lære og udvikle sig. Al leg, dannelse og læring sker i det sociale samspil, for det første imellem børnene og mellem børnene og de voksne.  

  I vores hverdag er der plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende. Samtidig skaber fælleskabet rum til alle, til nye relationer og muligheder for at prøve forskellige positioner. Det er vores opgave at skabe en balance mellem barnet som individ og fælleskabet, og vi værner om de fællesskaber, der eksisterer. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi som voksne positionere os ift. at gå forrest, ved siden af og bagerst, så vi kan understøtte børns lege, trivsel og fællesskab bedst muligt.

  Vi støtter op om børns fællesskaber og relationer, ved at opdele børnene i mindre grupper. Grupperne samsætter vi ud bl.a. fra barnets eget valg af relationer. De mindre grupper og fælleskaber giver barnet mulighed for afprøve sig selv i forskellige positioner og giver ligeledes plads og ro til at opbygge relationer børnene imellem.

  For os er arbejdet med børns relationer og venskaber essentielt. Alle børn skal opleve at være en del af fællesskab, blive respekteret og lyttet til. Vi vil IKKE acceptere mobning og arbejder aktivt for at forbygge. 

  I Sneglehuset har forældre et medansvar for velfungerende børnefællesskaber. Derfor opfordre vi til legeaftaler også aftaler med børn, som har en anden baggrund end ens egen. Vi opfordre forældre til at tale positivt om andre børn og ikke være dømmende men nysgerrige på, hvad der eventuelt er sket i en given situation

 • Pædagogiske læringsmiljøer

  Med det pædagogiske læringsmiljø forstår vi i Sneglehuset et miljø, hvor vi tager afsæt i de centrale elementer i det pædagogiske grundlag sammen med vores egne udviklede dannelsesmål, hvor vi bevidst arbejder med barnets/børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  I Sneglehuset rammesætter og organiserer vi den daglige pædagogiske praksis, så barnet har de bedste vilkår for læring og udvikling. For os handler det om, at hele dagen er til rådighed for pædagogiske aktiviteter, således at læring og udvikling sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg, kreative aktiviteter og rutinesituationer i vores hverdag.

  Vi ser børn som medskabere af egen læring og udvikling, og hvor vores fornemste opgave er, at give mulighed fro deltagelse i børnefællesskaberne for alle børn, og hvor inddragelse af børnenes perspektiver er en vigtigt forudsætning i vores pædagogiske arbejde.

  Små fællesskaber

  I Sneglehuset arbejder vi ud fra en fælles pædagogiske intention om, at opdeling i mindre fællesskaber i løbet af dagen giver den bedste pædagogisk kvalitet. I mindre fællesskaber kan vi på bedst mulig vis være nærværende med børnene og 100% tilstede i tryghed, fordybelse, og ro. Vi benytter fordybelsesgrupper til målrettede pædagogiske aktiviteter, hvilket giver en mere direkte interaktion mellem børnene og os voksne. Det fremmer børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

  Når vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø i de daglige rutiner i Sneglehuset handler det om, at vi taler med barnet, mens det får skiftet ble, så barnet får stimuleret sin følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling. At barnet støttes i selvhjulpenhed ved at tage flyverdragt på i garderoben, og at barnet lærer at tage hensyn til andre ved frokosten. Alt dette er en del af arbejdet med barnets alsidige personlige udvikling og sociale udvikling mv.

  Vi tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø ud fra følgende:

  • Hensynet til børnenes perspektiver
  • Muligheder for deltagelse i børnefællesskabet
  • Børnenes forskellige forudsætninger
  • Børnegruppens sammensætning

  Vi arbejder med en god planlægning og tydelig rollefordeling for at kunne højne vores pædagogiske læringsmiljøer. De voksnes roller og positioner giver børnene forskellige valgmuligheder og dermed en høj grad af medbestemmelse.

  Vi benytter forudsigelighed og genkendelighed til at skabe grobund for ro og tryghed hos børn og det medvirker til, at børnene i højere grad har mod på at tage del i institutionslivet.

  De fysiske rammer og den pædagogiske praksis er uløseligt forbundet og har samtidig betydning for vores muligheder i den daglige praksis. Når vi bruger indretning og æstetik til at rammesætte stemning, adfærd og handlemuligheder og har tydelige og varierede legemiljøer, imødekommer vi bedst børns forskellige behov og interesser.

  Inde-uderum

  Vi har en daglig aktiv anvendelse af legeplads og vores nærmiljøet. Legepladsen er stor, og den har vi opdelt, så hver stue har eget uderum på en sådan måde, at inderummet og uderummet hænger naturligt sammen. Uderummene er indrettet til små samlinger, små rum til leg, hvilepladser og overdækning for sol og regn. Vi bruger uderummet som et pædagogiske læringsrum på en måde, som sætter børnene i gang til en mere kreativ, umiddelbar og direkte læring. Legepladsen er i overskuelige legeområder, som tilgodeser både de ældre børns behov for at udfolde sig og de yngre børns behov for nærhed til de voksne.